СитиБул - недвижими имоти

Правила за ползване

 Правила за ползване

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 • Настоящите правила за използване уреждат взаимоотношенията между „СИТИБУЛ”ООД, наричано по- долу СИТИБУЛ и всеки посетител на сайта, наричан за краткост по- долу Потребител, използващ услугите на Интернет платформата на СИТИБУЛ.
 • Настоящите правила се считат за приети от страна на Потребителя от момента на посещението му на която и да е от страниците на сайта на СИТИБУЛ.
 • За всяко доказано неспазване на тези правила СИТИБУЛ има право да търси  правата си по съдебен път.
 • Потребителя има право да използва за лична (некомерсиална) употреба информацията в сайта, както и услугите предоставени чрез него.
 • Потребителят няма право да разпространява информация от сайта чрез друг вид медии.
 • Потребителят няма право да събира информация от сайта на СИТИБУЛ, ако същата ще се използва за неправомерни и неетични цели, нарушаващи законите на Република България.
 • СИТИБУЛ се задължава да не предоставя лични данни и информация, събирана чрез сайта, на трети лица и организации, с изключение на случаите на нарушаване на тези Правила или Законите на РБ, като в тези случаи може да предоставя на компетентните органи цялата налична информация за действията и самоличността на Потребителя.
 • СИТИБУЛ не отговаря пред Потребителя за:
 1. загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя в резултат от ползване на услуги чрез интернет сайта на СИТИБУЛ, както и за невъзможността да се ползват тези услуги;
 2. неспособност на Потребителя да ползва всяка една отделна услуга;
 3. прекъсване на достъпа до сайта и услугите предоставяни чрез него;

 

Член на национално сдружение недвижими имоти ISO 9001:2015 Sertified