2-СТАЕН

София, 85 m2

Лозенец

179 000 EUR

ЗАВЕДЕНИЕ

София, 147 m2

Люлин 4

150 000 EUR

1-СТАЕН

София, 48 m2

Студ.град

42 900 EUR

3-СТАЕН

София, 113 m2

Манастирски ливади

165 000 EUR

Бързо търсене : Продажби

Област

Нас. място

Район

Вид имот

Цена до

EUR
 
Търсене на оферта

Оферта No.

Продава

Апартаменти

Ново строителство

Къщи

Парцели

Търговски обекти

Бързи връзки

Имоти на море

Имоти в планина

Имоти до река

Имоти в ски курорти

Имоти в СПА курорти

Имоти на магистрала

Имоти за инвестиции

 
   

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ В СИТИБУЛ ООД


 

I. Въведение


 

„СИТИБУЛ ООД", наричано за кратко „Администратора“ е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 121381203, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Йоан Екзарх № 1 и Интернет страница http://www.citybul.com/.

 

 

 


СИТИБУЛ ООД извършва дейност в областта на продажба, отдаване под наем и управление на жилищни, бизнес, луксозни имоти и земя; архитектурни решения и интериорен дизайн; експертни оценки, пазарни проучвания и финансови анализи.


СИТИБУЛ ООД е Администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (наричан по-долу „ОРЗД“) и Закона за защита на личните данни (наричан по-долу „ЗЗЛД“).


С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу за краткост „Политика“) СИТИБУЛ ООД отчита неприкосновеността на личността и полага усилия за защита срещу неправомерно обработване на личните данни на физическите лица. В съответствие с българското законодателството, ОРЗД и добрите практики, СИТИБУЛ ООД е взело необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.


Запознаването с настоящата Политика преди използване на нашите услуги е наложително, тъй като предоставянето им е свързано със събиране на определени категории лични данни, необходими на СИТИБУЛ ООД за пълноценното предоставяне на услугите.

 

1. Цели и обхват на Политиката


С настоящата Политиката за поверителност и защита на личните данни СИТИБУЛ ООД  цели да информира физическите лица относно:


 • целите и средствата на обработване на личните данни;

 • получателите или категориите получатели, на които могат да бъдат разкрити данните;

 • основанието за обработване на личните данни /задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните/, както и последиците при отказ за предоставянето им;

 • информация за правото на достъп, за правото на коригиране и заличаване на събраните данни.


2. Термини и дефиниции:

 


1. „Лични данни“ - всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;


2. „Специални категории лични данни“ – лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации и обработването на генетични данни, биометричните данни за уникално идентифициране на физическо лице, данни отнасящи се до здравето или данни относно сексуалния живот на физическо лице или сексуална ориентация.


3. „Обработване“ - означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;


4. „Администратор“ - всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на ЕС или правото на държава членка, Администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Съюза или в правото на държава членка;


5. „Съвместни Администратори“ – когато двама или повече Администратори съвместно определят целите и средствата за обработване на лични данни, те са съвместни Администратори;


6. „Обработващ лични данни“ – физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на Администратора


7. „Регистър“ - означава всеки структуриран набор от лични данни, достъпът до които се осъществява съгласно определени критерии, независимо дали е централизиран, децентрализиран или разпределен съгласно функционален или географски принцип.


8. „Субект на данните“ – всяко живо физическо лице, което е предмет на личните данни съхранявани от Администратора.


9. „Съгласие на субекта на данните“ - всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на субекта на данните, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласието му свързаните с него лични данни да бъдат обработени;


10.            „Дете“ – Общият Регламент определя дете като всеки на възраст под 16 години въпреки че това може да бъде намалена на 13 от правото на държавата-членка. Обработването на лични данни на едно дете е законно само, ако родител или попечител е дал съгласие. Администраторът полага разумни усилия, за да провери в такива случаи, че притежателят на родителската отговорност за детето е дал или упълномощен да даде съгласието си.


11.            „Профилиране“ - всяка форма на автоматизирано обработване на лични данни, изразяващо се в използването на лични данни за оценяване на определени лични аспекти, свързани с физическо лице, и по-конкретно за анализиране или прогнозиране на аспекти, отнасящи се до изпълнението на професионалните задължения на това физическо лице, неговото икономическо състояние, здраве, лични предпочитания, интереси, надеждност, поведение, местоположение или движение;


12.            „Нарушение на сигурността на лични данни“ - нарушение на сигурността, което води до случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин;


13.            „Основно място на установяване“ – седалището на Администратора в ЕС ще бъде мястото, в което той взема основните решения за целта и средствата на своите дейности по обработване на данни. По отношение на обработващия лични данни основното му място на установяване в ЕС ще бъде неговият административен център. Ако Администраторът е със седалище извън ЕС, той трябва да назначи свой представител в юрисдикцията, в която Администраторът работи, за да действа от името на Администратора и да се занимава с надзорните органи.


14.            „Получател“ - физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, пред която се разкриват личните данни, независимо дали е трета страна или не. Същевременно публичните органи, които могат да получават лични данни в рамките на конкретно разследване в съответствие с правото на Съюза или правото на държава членка, не се считат за „получатели"; обработването на тези данни от посочените публични органи отговаря на приложимите правила за защита на данните съобразно целите на обработването;


15.            „Трета страна“ – всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, Администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на Администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни


 

3. Правно основание за обработването на лични данни, източници на лични данни и срок, за който се съхраняват събраните лични данни:

 

 

 


СИТИБУЛ ООД обработва лични данни на следните основания:

Въз основа на свободно, информирано и изрично съгласие на субекта на данните;

 • При наличие на законово задължение за обработване на данните;

 • При сключване или изпълнение на договор, както и за действия, предхождащи сключването на договор;

 • Когато това е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или легитимният интерес на Администратора, при положение че той не противоречи на законните интереси на физическото лице


СИТИБУЛ ООД обработва лични данни, предоставени от служители, клиенти, възложители, доставчици, контрагенти и други физически лица, за които се отнасят данните във връзка с предоставяне на услуги от предмета на дейността си, както и за подготовка и сключване на договори.


СИТИБУЛ ООД обработва и лични данни, които не са получени от физическото лице, за което се отнасят, а са предоставени от трето лице във връзка с конкретна услуга, като лицето, предоставило тези данни на СИТИБУЛ ООД се задължава:


1. да предостави на третото лице данни за Администратора;


2. да уведоми третото лице за целите, категориите предоставени данни и категориите получатели на тези данни;


3. да предостави информация за правото на достъп и на коригиране на лични данни на лицето, за което се отнасят.


Събраните лични данни се съхраняват за срок от 5 (пет) години, считано от датата на прекратяване на договора за предоставяне на съответната услуга или по-голям ако е  необходим съгласно целите, за които те са събрани;


При дадено съгласие от субекта на лични данни за директен маркетинг, личните данни се съхраняват докато същият не се отпише или поиска да бъде отписан.


 


4. Средства, принципи и цели на обработването:


4.1. СИТИБУЛ ООД обработва лични данни чрез съвкупност от действия, които могат да се извършват с автоматични или други неавтоматични средства, като събиране, записване, организиране, съхраняване, адаптиране или изменение, възстановяване, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространение, предоставяне, актуализиране или комбиниране, блокиране, заличаване и унищожаване.


СИТИБУЛ ООД обработва личните данни самостоятелно или чрез възлагане на обработващи данните, като с писмен договор определя целите и обемът на задълженията, възложени от Администратора на обработващия данните, при наличие на релевантно правно основание, съгласно изискванията на ОРЗД/ЗЗЛД. Обработващи от името на СИТИБУЛ ООД се явяват например служителите на Администратора, чиито права и задължения, във връзка с обработването на лични данни на физически лица са надлежно регламентирани във вътрешни актове на Администратора, както и в трудовите характеристики на съответните служители. Обработващи са и трети лица извън структурата на Администратора, на които е възложено обработването на лични данни от името на Администратора.


4.2. Посочените действия по обработване се извършват при спазване на следните принципи:


 1. законосъобразност на обработването на лични данни;

 2. целесъобразност на обработването на лични данни;

 3. пропорционалност на обработването на лични данни;

 4. актуалност на обработваните лични данни;


 


4.3. Във връзка с изпълнение на нормативно установени задължения и преддоговорни, и договорни отношения, при осъществяване на своята дейност, СИТИБУЛ ООД обработва лични данни на своите служители, клиенти и на трети лица, за следните цели:


- администриране на трудовоправни отношения: лични данни на лица, кандидатстващи за работа и служители по повод съществуващо трудово правоотношение (обработването на данни е най-често вследствие на изпълнение на нормативно установени задължения на Администратора на лични данни, произтичащи от спецификата на изискванията на законодателството, регламентиращо дейността му, финансово-счетоводната дейност, пенсионна, здравна и социално-осигурителна дейност, дейността по управление на човешките ресурси, автоматичния обмен на информация в областта на данъчното облагане и други);


- администриране на договорни отношения: лични данни на лица преди договор за услуга и настоящи клиенти (включително когато е дадено изрично съгласие или обработването е необходимо за изпълнение на задължения по договор, по който физическото лице, за което се отнасят данните, е страна, както и за действия, предхождащи сключването на договор и предприети по искане на лицето).


ОСОБЕНОСТ: При установяване на трайни търговски отношения с физически лица, СИТИБУЛ ООД, съгласно разпоредбите на чл. 4, т. 15, б. „а“ и б. „в“ от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), се задължава да идентифицира клиентите си. На основание чл. 2, ал. 1 от Правилника за прилагането на ЗМИП във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 2 от ЗМИП, идентифицирането на клиентите и проверката на идентификацията на физическите лица се извършват чрез представяне на официален документ за самоличност и снемане на копие от него. Администраторът е длъжен да събира и обработва информация, представляваща лични данни за физически лица съгласно чл. 4, във връзка с чл. 10 и чл. 11 от Закона за мерките за предотвратяване изпирането на пари.


 


5. Категории обработвани лични данни и регистри


5.1. Категории лични данни, които СИТИБУЛ ООД обработва за осъществяване на своята дейност:


1. Свързани с физическата идентичност на физическите лица – име, ЕГН, паспортни данни, адрес, телефон, е-mail, и др.;


2. Свързани с икономическата идентичност – имотно и финансово състояние, участие и/или притежание на дялове, ценни книжа в дружества, наличие на публични задължения, данни, необходими за идентифициране за целите на данъчното законодателство на територията на юрисдикцията, където лицето е местно лице за данъчни цели, данъчен идентификационен номер, издаден от тази юрисдикция, функция на контролиращи лица и др.;


3. Свързани със социалната идентичност – образование, трудова дейност, гражданство;


4. Свързани със семейната идентичност - семейно положение, родствени връзки и др.;


5. Други лични данни, които може да бъдат предоставени за получаването на услуга на СИТИБУЛ ООД.


5.2. Обработваните лични данни са структурирани в следните регистри:


·      Регистър „Персонал“;

·      Регистър „Клиенти“;


 


6. Права на субектите на данни:

Свържете се с нас
Кликнете тук за директен чат с наш оператор
Подайте обява
Ако искате да ни изпратите обява, моля, кликнете тук

Правила за ползване | Защита на личните данни | Начало | За нас | Контакти |

Copyright © 1993-2019 CITYBUL.COM